REGULAMIN PORTALU „SZUKAJ W PROW”

 

§1 Usługodawca

 

 1. Usługodawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, 15-888; ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, REGON: 050658404, NIP: 542-25-42-016, zwany dalej: „Usługodawcą”.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
  1. "Użytkowniku" - rozumie się przez to użytkownika sieci Internet korzystającego z portalu „Szukaj w PROW”. Przez „Portal” rozumie się stronę internetową o nazwie „Szukaj w PROW” dostępną pod adresem www.
  2. "Usłudze" - należy przez to rozumieć skorzystanie z wyszukiwarki dostępnej w Portalu.
 3. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, kontakt z Usługodawcą (w tym wszelkie pytania, uwagi, opinie) odbywa się przez adres e-mail adres.
 4. Usługodawca może zamieszczać w Portalu treści o charakterze reklamowym (których tematyka nie musi być związana z Portalem). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania treści reklamowych, przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczania i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala Usługodawca w regulaminie reklam lub indywidualnie z reklamodawcą. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie i wyświetlanie podczas korzystania z Aplikacji reklam.
 5. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, a także tworzyć i świadczyć nowe Usługi, o czym zawiadomi Użytkownika, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje jego dotyczą.
 6. Niniejszy Regulamin reguluje wyłącznie stosunki prawne między Usługodawcą a Użytkownikiem.

 

§2 Bezpłatny charakter Usług

 

Korzystanie z Portal nie rodzi dla Użytkownika obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat dla Usługodawcy. Korzystanie z Usługi może jednakże rodzić obowiązek uiszczenia opłat za dostęp do Internetu na rzecz dostawcy usługi dostępu do Internetu.

 

§3 Wymogi

 

 1. Aby poprawnie korzystać z Portalu konieczne jest przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z usług Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest: - urządzenie połączone z siecią Internet; - przeglądarka Mozilla Firefox 3.5 (lub wyższej), Opera 9.6 (lub wyższa) Google Chrome 5.0 (lub wyższa), Safari 5.0 (lub wyższa) Microsoft Internet Explorer 9.0 (lub wyższej), lub zgodne.
 4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, adres IP.
 5. Optymalną i zalecaną konfiguracją jest komputer osobisty klasy PC z systemem Windows 7 (lub wyższym), wyposażony w najnowszą przeglądarkę Google Chrome.

 

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek uzasadnione zastrzeżenia do realizacji Usług może przesłać poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres <tu adres email>.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie spory wynikłe z Niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na drodze polubownej.
 2. Do Usług mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 4. Użytkownik akceptuje zmiany Regulaminu poprzez dokonanie aktualizacji Aplikacji. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, nie powinien wówczas dokonywać aktualizacji Aplikacji i jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z Usługi.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie Usługi.
 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie jedynie do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 3. Niniejsza Polityka stanowi integralną część Regulaminu Usługi. Warunkiem korzystania z Usługi jest zaakceptowanie niniejszej Polityki.

 

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę

 

 1. W celu korzystania z Portalu i w jego ramach z Usługi nie jest konieczne podanie żadnych danych osobowych. W związku z tym Usługodawca nie administruje danymi osobowymi Użytkowników Portalu, a jedynie danymi eksploatacyjnymi.
 2. Jedynymi danymi przetwarzanymi przez Usługodawcę są zbiorcze dane eksploatacyjne, które w sposób statystyczny i automatyczny charakteryzują Użytkowników Portalu. Do danych eksploatacyjnych można zaliczyć np.:
  1. - Adres IP,
  2. - Logi cyfrowe,
  3. - Typ przeglądarki,
  4. - Typ systemu operacyjnego,
  5. - Fakt odwiedzin Portalu oraz długość trwania wizyty.

 

§3 Polityka Cookies

 

 1. Usługa może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Usługi. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, takich jak na przykład domyślny język Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Usług.
 2. W każdym momencie możliwe jest ograniczenie lub całkowite wyłączenie pozwalających na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie zapisywania plików „cookies” lub modyfikacja warunków ich wykorzystywania może powodować utrudnienie w wykorzystywaniu pewnych Usług.